impact support zone

Punkt doradczy, którego zadaniem jest zapoznanie uczestników impactu z działalnością poszczególnych instytucji publicznych oraz oferowanymi przez nie programami wsparcia przedsiębiorców w rozwoju biznesu. W ramach punktu  odbędzie się consulting  dotyczący m.in pozyskiwania funduszy na rozwój biznesu czy też eksportu. Punkt będzie działać w ramach osobnej, dodatkowej rejestracji. Formuła spotkań: one on one.

Czas: 31 maja, cały dzień, 1 czerwca, cały dzień
Miejsce: POZIOM 0 FOYER
Rejestracja: Aby wziąć udział w spotkaniach, należy zarejestrować się na impact’17. Jeśli już się zarejestrowałeś, szczegóły odnośnie zapisów otrzymasz od nas drogą mailową.
Dla kogo: biznes, startupy, administracja publiczna, organizacje pozarządowe.

Instytucje biorące udział:

PARP

Wzór na konkurencję

Jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo działające w jednym z 5 pięciu województw Polski Wschodniej możesz sięgnąć po wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

Projekt powinien być podzielony na następujące etapy:

audyt wzorniczy – diagnoza sytuacji w firmie i ustalenie rekomendacji (strategia wzornicza)
wdrożenie strategii wzorniczej – realizacja usług w zakresie projektowania

Dofinansowanie nawet do 3 mln zł!

 

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Współpracujesz z innymi firmami co najmniej od roku? Jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo tworzące ponadregionalne powiązanie kooperacyjne (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym

jednego z Polski Wschodniej) możesz pozyskać dofinansowanie na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi.

Dofinansowanie nawet do 7 mln zł!

 

Internacjonalizacja MŚP

Jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w Polsce Wschodniej możesz pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Dofinansowanie obejmuje kompleksowe, indywidualne i profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Dofinansowanie nawet do 550 tys zł!

 

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Dostrzegasz możliwości współpracy? Konsorcja składające się z minimum 3 mikro-, małych

i średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie w Polsce

Wschodniej kompleksowego i innowacyjnego produktu wpisującego się w regionalne inteligentne specjalizacje. Projekt musi łączyć rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w kompleksową, gotową do sprzedaży ofertę pod wspólną marką.

Dofinansowanie od 10 mln zł!

 

Ochrona własności przemysłowej

Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać wsparcie na ochronę prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Chroniąc swoją własność, masz szansę zbudować przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży. Uzyskanie patentu lub praw ochronnych podnosi wartość i wiarygodność Twojej firmy u inwestorów i kontrahentów.

Zabezpieczasz się przed kopiowaniem oraz masz pewność, że sam nie naruszasz cudzych praw. Za pozyskane dofinansowanie możesz sfinansować wykonanie analiz i ekspertyz doradczych. Dzięki temu dowiesz się, jak ze swoimi produktami wejść na inne rynki i jacy przedsiębiorcy są zainteresowani zakupem licencji na Twoje produkty.

Dofinansowanie do 500 tys. zł!

Bony na innowacje dla MŚP

Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz pozyskać wsparcie na zakup usługi od jednostki naukowej. Wsparcie musi przyczynić się do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii lub nowych projektów wzorniczych. Rozpocznij współpracę ze światem nauki. Najlepsze innowacje tworzą się na styku biznesu i nauki, praktyki i teorii, przedsiębiorczości i wiedzy. Potencjał intelektualny jednostek naukowych może działać na korzyść Twojej firmy.

Korzystając z usług jednostki naukowej, zyskasz:

 • dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej
 • opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności Twojej firmy
 • możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług.

Dofinansowanie do 340 tys. zł!

 

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Jak pozyskać kapitał na rozwój? Jeżeli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, możesz otrzymać wsparcie na przygotowanie dokumentacji pozwalającej na dostęp do rynków kapitałowych GPW czy NewConnect, rynku obligacji  Catalyst lub zagranicznych rynków regulowanych. Zaletą tego instrumentu jest możliwość uzyskania profesjonalnej oceny ryzyka (rating), która podnosi wiarygodność firmy i zmniejsza koszty pozyskania kapitału.

Dofinansowanie do 800 tys. zł!

ARP

Usługi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.:

 1. Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację dla dużych przedsiębiorstw.
 2. Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji.
 3. Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw.
 4. Finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem.
 5. Transfer Technologii od małych do dużych firm (Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów – ARP Innovation Pitch).
 6. Platforma Transferu Technologii łącząca właścicieli innowacyjnych rozwiązań, tych, którzy chcą je nabyć i ekspertów chętnych do dzielenia się wiedzą.
 7. Sieć Otwartych Innowacji – projekt UE; budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem MŚP.
 8. Audyt innowacyjności w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrożeniem nowego lub ulepszonego produktu/procesu.
 9. Pożyczki dla innowacyjnych firm.
 10. Akademia Innowacji – szkolenia z zakresu innowacyjności kierowne do kadry Menedżerskiej.
 11. Biznesowe programy rozwojowe dla wybranych branż innowacyjnych.
 12. Akceleracja biznesowa w branżach innowacyjnych.
 13. Specjalne Strefy Ekonomiczne.

PAIH

USŁUGI POLSKIEJ AGENCJI INWESTYCJI I HANDLU:

 

BUSINESS LOCATION ADVISORY, wsparcie inwestycji:

 • dedykowany wydział – Wydział Wsparcia Polskich Inwestycji
  wsparcie dla projektów – bezpośrednie inwestycje zagraniczne, M&A’s
 • partnerzy kooperacyjni
  agencje inwestycyjne (IPAs), sektor prywatny, izby bilateralne
 • informacje rynkowe
  analiza lokalizacyjna, wiedza rynkowa, granty finansowe,
 • study tours
  bezpośrednie wsparcie firm na rynkach zagranicznych, spotkania z firmami referencyjnymi
 • skalowanie projektu
  wspólne budowanie strategii wzrostu na rynkach zagranicznych

BUSINESS ADVISORY, wsparcie eksportu:

 • informacje o rynku
  analizy rynkowe, raporty sektorowe, poradniki
 • portale
  Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go Iran, Go ASEAN
 • sieć kontaktów
  z firmami i instytucjami
  szkolenia / coaching
  dla firm polskich i zagranicznych
 • weryfikacja partnerów biznesowych
  wstępny raport wiarygodności

BUSINESS DEVELOPMENT, wsparcie eksportu:

 • organizacja misji gospodarczych
  misje biznesowe, misje rządowe
 • organizacja udziału w targach
  stoiska narodowe, pawilony polskie
 • organizacja spotkań B2B
  w Polsce i w krajach trzecich
 • wyszukiwanie partnerów biznesowych
  skrojeni na miarę partnerzy biznesowi
 • wsparcie we wprowadzaniu produktów na rynek
  certyfikacja produktów, etykietowanie, procedury
 • kampanie promocyjne i medialne

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

 • siatka zagranicznych kontaktów
  rozwój Zagranicznych Biur Handlowych Agencji w 70 lokalizacjach na świecie
 • realizacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  Branżowe Programy Promocji w ramach projektu Promocja Polskiej Gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – „Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw – „Polskie Mosty Technologiczne”

MR

Ministerstwo Rozwoju jest instytucją odpowiedzialną na wdrażanie działania 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wnioski o dofinansowanie są składane do Departamentu Innowacji.

 • Nabór wniosków o dofinansowanie w 2017 roku trwa do 7 lipca 2017 r.
 • Alokacja na nabór wynosi 900 mln zł

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Ma ono na celu zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac B+R czyli tworzenie i rozwijanie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.  Działanie to zapewni przedsiębiorcom wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a następnie wprowadzania ich na rynek.Wspierane będą projekty polegające na tworzeniu lub inwestowaniu w rozwój   infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w:

·        aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia  innowacyjnych produktów i usług na szeroką skalę,

·        koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu,

·        koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Czech Invest

Agencja Rozwoju Biznesu i Inwestycji Czech Invest jest agencją Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. Została założona w 1992 roku w celu przyciągania zagranicznych inwestycji i wsparcia rozwoju rodzimych przedsiębiorstw za pomocą jej usług i programów rozwoju.

Nasza misja:

 • wsparcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 • rozwój lokalnych przedsiębiorstw
 • wdrażanie programów rozwoju biznesu
 • doskonalenie środowiska biznesowego

Nasze usługi dla potencjalnych inwestorów:

 • Analityka biznesowa
 • Doradztwo w zakresie dostępnych metod finansowania projektów inwestycyjnych (zachęty inwestycyjne)
 • Identyfikacja szans inwestycji greenfield/brownfield,
 • Identyfikacja szans potencjalnych przejęć,
 • Kontakt z partnerami joint-venture oraz dostawcami,
 • Dostosowane do potrzeb spotkania w Czechach,
 • Zapewnienie kontaktu z ciałami rządowymi,
 • Usługi kontrolne po dokonaniu inwestycji

NCBR

Szybka Ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzi adresowany do przedsiębiorców program, tzw. „szybką ścieżkę” Na wsparcie innowacyjnych projektów przeznaczyło w tym roku prawie 3 mld zł. Na przedsiębiorców z sektora MSP czeka łącznie ponad 2,1 mld zł, a na duże przedsiębiorstwa 750 mln zł.

Ogłoszone w tym roku 4 konkursy „szybkiej ścieżki” to już kolejna edycja programu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój. Jego nowatorska formuła – ograniczenie formalności do niezbędnego minimum, prowadzony etapami nabór wniosków oraz krótki czas wydania decyzji o dofinansowaniu – jest bardzo atrakcyjna dla firm. Mogą się one ubiegać o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej  oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej.

International Visegrad Fund

Fundusz Wyszehradzki został powołany przez państwa Grupy Wyszehradzkiej w 2000 roku jako organizacja darczyńców.

Głównym celem Funduszu jest promowanie regionalnej współpracy, zaawansowanych innowacji oraz zrównoważonego rozwoju zarówno w państwach V4, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz prowadzi kilka programów grantowych, a także przyznaje indywidualne stypendia o łącznym budżecie około 8 milionów euro.

Do dzisiaj Fundusz wsparł ponad 5000 międzynarodowych projektów organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji edukacyjnych i badawczych. Zostało ufundowanych ponad 2000 stypendiów dla studentów i naukowców oraz ponad 300 rezydencji artystycznych.

impact acceleration zone

Czas:  31 maja – 1 czerwca, cały dzień
Miejsce: POZIOM +1 FOYER
Rejestracja: Bez dodatkowej rejestracji
Dla kogo: Dla wszystkich uczestników impact’17

Strefa wystawowo-networkingowa przeznaczona dla akceleratorów, w której przedstawiciele biznesu i startupów, będą mogli zapoznać się z programami akceleracyjnymi.

Akceleratory obecne w acceleration zone:

plus jeden extra

Scena NCBR

Czas:  31 maja – 1 czerwca, cały dzień
Miejsce: POZIOM 0
Rejestracja: Bez dodatkowej rejestracji
Dla kogo: Dla wszystkich uczestników impact’17

31 maja
godz. 15:45 – 16:15     Warsztat TDJ Pitango Ventures
Michał Piątek, NCBR; Wojciech Fedorowicz, TDJ SA.

31 maja
godz. 18:10 – 18:40     „Szybka ścieżka”. Minimum formalności, maksimum korzyści
Aleksander Nawrat, NCBR; Sebastian Młodzinski, XTPL; mod: Krzysztof Rzyman.

1 czerwca
godz. 10:35 – 11:10     Fundusze seedowe BRIdge Alfa – szansa na rozwój Twojego projektu
mod.: Daniel Kraszewski, NCBR;
prezentacje wehikułów inwestycyjnych BRIdge Alfa

1 czerwca
godz. 11:10 – 12:00     Warsztat NCBR CVC
Michał Piątek, NCBR; Małgorzata Walczak, NCBR CVC

1 czerwca
godz. 12:20 – 12:50     Warsztat NCBR VC
Michał Piątek, NCBR; Piotr Ćwik, NCBR VC

1 czerwca
godz. 12:50 – 13:15     Fundusze seedowe BRIdge Alfa – szansa na rozwój Twojego projektu (TBC!)
mod.: Daniel Kraszewski, NCBR;
prezentacje wehikułów inwestycyjnych BRIdge Alfa

Inne aktywności:

 • Punkt konsultacyjny NCBR CVC / VC, TDJ Pitango Ventures, BRIdge Alfa
 • Punkt konsultacyjny „szybka ścieżka”

warsztaty

Warsztat Instrumenty finansowe dla branży kreatywnej

Czas: 1 czerwca, 14.30 – 16.30
Miejsce: POZIOM + 3, SALA S4 E
Rejestracja: Aby wziąć udział w spotkaniach, należy zarejestrować się na impact’17. Jeśli już się zarejestrowałeś, szczegóły odnośnie zapisów otrzymasz od nas drogą mailową.
Dla kogo: Dla wszystkich

Warsztat Techcity

Czas: 1 czerwca, 10.00 – 12.00 pm
Miejsce: HOTEL PARK INN, SALA GAMMA
Rejestracja: Aby wziąć udział w spotkaniach, należy zarejestrować się na impact’17. Jeśli już się zarejestrowałeś, szczegóły odnośnie zapisów otrzymasz od nas drogą mailową.

Dobrze zareklamowane

czyli jak skutecznie porządkować reklamy w przestrzeni publicznej w polskich miastach

 • Czy chaos reklamowy da się okiełznać?
 • Jakimi zasadami kierować się podczas kształtowania polityki miasta w zakresie reklam w przestrzeni publicznej?
 • Dlaczego dobrze zaprojektowana przestrzeń jest ważna?

Zapraszamy na wystawę prezentująca uporządkowanie szyldów i reklam w ścisłym centrum Kielc. Podczas drugiej edycji Italian Design School w Instytucie Dizajnu w Kielcach w 2015 roku powstał usystematyzowany kod wizualny, który miał podkreślić indywidualny charakter każdej kamienicy oraz czytelnie przekazywać informację o znajdujących się tam usługach. Instalacja prezentuje panoramę rynku w Kielcach w formie wizualizacji zaproponowanych rozwiązań szyldów.

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współorganizator: Instytut Designu Kielce, Forum Designu

Partner

Warsztat Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Czas: 1 czerwca, 14.30 – 15:30
Miejsce: HOTEL PARK INN SALA GAMMA
Rejestracja: Aby wziąć udział w spotkaniach, należy zarejestrować się na impact’17. Jeśli już się zarejestrowałeś, szczegóły odnośnie zapisów otrzymasz od nas drogą mailową.
Dla kogo: Biznes, startupy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie Research & industry – bringing together, który odbędzie się drugiego dnia konferencji tj. 1 czerwca w godzinach 14.30 – 15:30.

Zapraszamy przedstawicieli innowacyjnych przedsiębiorstw, środowiska startupowe i naukowców współpracujących z biznesem i przemysłem.

dowiedz się więcej

Building Bridges seminar

Czas: 31 maja, 2017, 14.00 – 17.00
Miejsce: Q Hotel Kraków, ul. Wygrana 6
Rejestracja: zarejestruj się
Dla kogo: Dla wszystkich uczestników impact’17

Zapraszamy do udziału w seminarium z serii Building Bridges pt. Incorporating Cybersecurity from the Start.

Seminarium jest organizowane wspólnie przez Ambasady Szwajcarii, Kanady i Stanów Zjednoczonych w Polsce pod patronatem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Kanada, Szwajcaria i Stany Zjednoczone to trzy kraje w czołówce światowych innowacji. Mając duże doświadczenie przyczyniające się do globalnego rozwoju i wdrażania rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, eksperci branżowi z Kanady, Szwajcarii i USA zajmujący się cyberbezpieczeństwem poruszą temat tego, co jest potrzebne w dzisiejszym świecie, aby stawić czoła cyfrowej rzeczywistości. Eksperci podzielą się poglądami z trzech różnych perspektyw: rządu, przemysłu i startupów / innowacji, aby omówić nadrzędny temat infrastruktury krytycznej.

Warsztat PFR Ventures

Czas: 31 maja, 9.00 – 10.30
Miejsce: SALA S4 C
Rejestracja: Aby wziąć udział w spotkaniach, należy zarejestrować się na impact’17. Jeśli już się zarejestrowałeś, szczegóły odnośnie zapisów otrzymasz od nas drogą mailową.
Dla kogo: Przedstawiciele instytucji finansowych, biznes

prezentacje

Make an impact, wesprzyj projekt polskiego satelity

Prezentacja Profesora Tadeusza Uhla.

Czas: 31 maja, godz. 18.00 – 19.00
Miejsce: ICE, Sala S4 E

Rejestracja: Bez dodatkowej rejestracji

Dla kogo: Dla wszystkich uczestników impact’17

Prezentacja projektu związanego z rozpoczęciem produkcji satelitów w Polsce, w oparciu o transfer technologii z Japonii.

Celem projektu jest

 • Rejestracja firmy sektora kosmicznego,
 • Przeszkolenie 10 inżynierów w Japonii,
 • Wykonanie pierwszego satelity wspólnie ze stroną japońską
 • Wystrzelenie satelity na orbitę
 • Zbieranie danych obserwacyjnych i ich analiza
 • Zorganizowanie fabryki satelitów w Polsce
 • Uruchomienie produkcji satelitów
 • Budowa stacji naziemnej
 • Zorganizowanie laboratorium zbierającego i analizującego dane satelitarne

Poszukujemy inwestorów, którzy chcieliby być współwłaścicielami firmy