Skip to main content

Biznes Mixer

KIEDY: 11 Grudnia 2018

GDZIE: al. Korfantego 3, 40-005 Katowice

Stwórz wraz z Metropolią przyszłość CleanTech!

Metropolia GZM organizuje konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych polskich startupów z sektora CleanTech łączących istotną wartość biznesową z pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z ImpactCEE.

Wygraj 15 tys. zł i prezentację swojego pomysłu podczas Impact mobility rEVolution’19 (9-10 listopada 2019 w Katowicach).

WEŹ UDZIAŁ

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU “BIZNES MIXER”

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs “Biznes Mixer”, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP: 6342901873, REGON: 367882926, w celu rozwoju młodych przedsiębiorstw (startupów) z obszaru czystych technologii.

2. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą (dalej zwane odpowiednio „Uczestnikiem”).
 2. Uczestnikiem może zostać wyłącznie osoba, która zarejestruje się u Organizatora poprzez wysłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Konkursie “Biznes Mixer”, zawierającego oświadczenie w języku polskim o przyjęciu i akceptacji niniejszego Regulaminu. Organizator nie pobiera opłat z tytułu złożenia Formularza Zgłoszeniowego. Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy umieszczone są pod adresem internetowym: www.impactcee.com

4. CELE KONKURSU  

 1. Celami konkursu są:
  a. Rozwój młodych przedsiębiorstw z obszaru czystych technologii.
  b. Wspieranie śląskiego środowiska startupowego.
  c. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez organizację wydarzeń i spotkań technologicznych służących m.in pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

5. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu są dokonanie oceny wystąpień prezentacyjnych, w ramach których Uczestnicy przedstawiają prowadzoną przez siebie działalność.
Wystąpienia wszystkich Uczestników są oceniane przez jury złożone z ekspertów z zakresu czystych technologii.

 1. Skład jury wskazuje Organizator.
 2. Ankiety finalistów zostaną przesłane do Jury na dwa dni przed wydarzeniem. Jury na miejscu otrzyma formularz z kryteriami i skalą ocen. Wyniki ankiet zostaną podsumowane i będą podstawą do obrad Jury.

6. NAGRODY

 1. Zwycięzca konkursu Biznes Mixer otrzyma:
  a. tytuł „Zwycięzca Biznes Mixer ”;
  b. nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/1– którą należy przeznaczyć na rozwój startupu
  c. możliwość prezentacji projektu w specjalnej ścieżce Cleantech podczas Impact mobility rEVolution’19
 1. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1, zostanie wpłacona na numer rachunku bankowego wskazany przez zwycięzcę, w terminie do 14 dni od decyzji jury.
 2. Organizator, jako płatnik pobierze ryczałtowy podatek dochodowy od kwoty
  nagrody w konkursie w wysokości 10%, a tym samym kwota nagrody wypłacona
  laureatowi wyniesie 13500,00 (słownie trzynaście tysięcy pięćset  zł).
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest stawiennictwo Uczestnika podczas finału konkurs Biznes Mixer.
 4. W przypadku niestawienia się na finał konkursu Uczestnika wskazanego przez jury jako zwycięzca, nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca została uznana za kolejną najlepszą.

7. TERMIN ZGŁOSZEŃ, CZAS TRWANIA ORAZ ETAPY KONKURSU

 1. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach.
 2. W okresie od 24.11.2018 r. do 02.12.2018 r. chętni do udziału w Konkursie zgłaszają się za pośrednictwem formularza online dostępnego pod adresem www.impactcee.com.
 3. W okresie od 3.12.2018 r. do 6.12.2018 r. eksperci oceniają nadesłane zgłoszenia i kwalifikują Uczestników do etapu drugiego – etapu prezentacji. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani drogą mailową.
 4. Wybrani podczas pierwszego etapu uczestnicy podczas finału konkursu Biznes Mixer w dniu 11 grudnia w dawnej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach (al. Korfantego 3) w Katowicach osobiście zaprezentują swoje Projekty.
 5. Każdy Uczestnik dysponuje 5 minutami na przedstawienie swojej prezentacji.
 6. Pod względem technicznym nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o formę prezentacji. W przypadkach bardziej złożonych technologicznie (niestandardowe formaty plików, duże pliki, dodatkowe rekwizyty sceniczne etc.) Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi w terminie do dnia 8.12.2018, w celu zachowania płynności przebiegu Konkursu.
 7. Jury dokona wyboru Zwycięzcy, na podstawie danych zawartych w przesłanym formularzu rejestracyjnym, biorąc pod uwagę również przeprowadzoną prezentację o której mowa w pkt. 5 powyżej.
 8. Wystąpienie każdego Uczestnika będzie oceniane przez jurorów w czterech kategoriach:
  a. Możliwości rynkowe i zapotrzebowanie: Wykazuje, że startup radzi sobie z jasno
  określonym i dużym problemem środowiskowym, ma duży potencjał rynkowy oraz jasno
  określonych klientów i beneficjentów docelowych oraz ma świadomość istnienia
  alternatywnych rozwiązań i konkurentów.doświadczenie zespołu projektowego
  w kontekście planowanego przedsięwzięcia,
  b. Model biznesu i zespół: Przedstawia interesujące rozwiązanie i atrakcyjną ofertę oparte na solidnym modelu biznesowym, który może generować stabilny przychód wywierając wpływ środowiskowy. Startup wykaże, że przedsiębiorstwo posiada odpowiedni zespół mogący osiągnąć sukces (umiejętności, doświadczenie
  i zaangażowanie).wiarygodność diagnozy rynku leżącej u podstawy pomysłu, w tym szczególnie źródła i jakość danych,
  c. Możliwy do zmierzenia wpływ: Wykazuje, że działania przedsiębiorstwa będą prowadzić do pożądanego wpływu środowiskowego. Startup pokaże, że przedsiębiorstwo zmieni problem w sposób istotny (zmiana transformacyjna).
  d. Potencjał skalowalności: Posiada spójną wizję i przedstawia, że startup ma potencjał do skalowania w sposób istotny swojego przychodu oraz wpływu społecznego /
  środowiskowego.
 9. W każdej z kategorii wyszczególnionych w ust. 8 uczestnik może uzyskać od każdego z jurorów od 0 do 5 punktów.
 10. Finalna ocena wystąpienia uczestnika jest oceną uzgodnioną, na którą składają się oceny indywidualne jurorów.
 11. Werdykt jury ma charakter ostateczny.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Przesłane Organizatorowi pomysły biznesowe oraz biznesplany muszą spełniać przesłankę oryginalności i indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać autorskich praw (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Pomysły biznesowe oraz biznesplany winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Uczestnicy muszą być autorami swoich pomysłów biznesowych oraz biznesplanów.
 2. Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze zgłoszeniem przez niego pracy do Konkursu (Opisu, pomysłu biznesowego oraz biznesplanu przesłanego Organizatorowi przez Uczestnika).

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji Konkursu jest Fundację Impact z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: e-mail: karolina.sybilska@odosc.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacji uczestników Konkursu organizowanego przez Fundację Impact na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację Impact. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Uczestnika do Konkursu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Fundacji Impact.
 2. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej. Powyższe ograniczenie dotyczy również odpowiedzialności Organizatora za skutki działania lub zaniechania osób trzecich.
 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i materiałów video ze swoim wizerunkiem podczas uczestnictwa w Konkursie, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności w celu informacji i promocji Konkursu. Zgoda dotyczy również nazwy, identyfikacji wizualnej oraz podstawowych informacji o Projekcie do celów promocyjnych Konkursu.