Skip to main content
ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

Szansa na rozwój dla Ciebie i Twojego biznesu

Artificial Intelligence

Digital Future

Industry 5.0

Defence
& Cybersecurity

Green Economy

Energy

Space

Urban Next

Global Economy & Banking

Financial Tech

Digital Commerce

Eastern Europe

Health

Mental Health & Wellbeing

Future Societies

Women's Empowerment

Leadership

Marketing & Digital Consumers

Sports & Tourism Marketing

Culture

Startups

Design Manifesto

Modern State

Artificial Intelligence

 • Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji (AI): Zbadanie podstaw AI, obejmujące uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego i przetwarzanie obrazu. Przeanalizowanie potencjalnych zastosowań AI w różnych branżach i obszarach.
 • Algorytmy i Modele AI: Analiza algorytmów i modeli AI. Ocena mocnych stron, ograniczeń i odpowiednich przypadków użycia dla każdego algorytmu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rozwiązywanie złożonych problemów.
 • Etyka AI: Analiza etycznych kwestii i społecznych implikacji związanych z wdrożeniem AI, takich jak uprzedzenia, sprawiedliwość, prywatność i odpowiedzialność. Podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego rozwoju AI, włączając przejrzystość, możliwość wyjaśnienia działania oraz etyczne podejmowanie decyzji.
 • AI w Biznesie i Przemysłach: Dogłębne zbadanie wpływu SI na różne branże, takie jak opieka zdrowotna, finanse, handel detaliczny, produkcja i obsługa klienta. Analiza udanych przypadków zastosowania SI, w tym analizy predykcyjnej, spersonalizowanych rekomendacji, inteligentnej automatyzacji i optymalizacji łańcucha dostaw.
 • AI i Robotyka: Badanie integracji AI i robotyki, umożliwiającej autonomicznym systemom postrzeganie i interakcję z fizycznym światem. Analiza postępów w automatyzacji robotycznej, robotów współpracujących (cobots) i implikacji napędzanej AI robotyki w branżach takich jak produkcja, logistyka i opieka zdrowotna.
 • Przyszłość AI i Nowe Trendy: Dyskusja na temat aktualnego stanu SI i nowych trendów kształtujących jej przyszłość, takich jak wyjaśnialna SI, uczenie federowane, obliczenia krawędziowe i etyka SI. Zrozumienie potencjalnego wpływu SI na społeczeństwo, rynek pracy oraz implikacji dla decydentów politycznych i biznesowych.

Digital Future

 • Nowe Technologie: Analiza najnowszych osiągnięć i trendów w dziedzinie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain, internet rzeczy (IoT), wirtualna rzeczywistość i rzeczywistość rozszerzona. Ocena transformacyjnego wpływu tych technologii na branże, modele biznesowe i możliwości innowacyjne.
 • Strategiczna Transformacja Cyfrowa: Zrozumienie konieczności transformacji cyfrowej dla organizacji w celu utrzymania konkurencyjności w erze cyfrowej. Analiza skutecznych strategii i najlepszych praktyk dotyczących udanej transformacji cyfrowej, obejmujących zarządzanie zmianą i optymalne wykorzystanie narzędzi i platform cyfrowych.
 • Big data: Poznanie metod wykorzystania danych do poprawy doświadczeń klientów, optymalizacji efektywności operacyjnej i stymulowania wzrostu biznesu.
 • Cyberbezpieczeństwo i Prywatność: Adresowanie istotnych problemów i wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem i prywatnością danych. Identyfikacja proaktywnych działań i najlepszych praktyk w celu ochrony poufnych informacji, ograniczania zagrożeń cybernetycznych i przestrzegania regulacji dotyczących prywatności danych.
 • Dynamika Rynku Pracy: Analiza zmieniającego się rynku pracy w erze cyfrowej, z uwzględnieniem automatyzacji, robotyki i sztucznej inteligencji. Poszukiwanie strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników, tworzenia innowacyjnej kultury i dostosowywania się do elastycznych form pracy zdalnej.
 • Etyczne i Społeczne Implikacje Cyfrowej Przyszłości: Analiza etycznych zagadnień i społecznych implikacji wynikających z cyfrowej przyszłości, takich jak uprzedzenia algorytmiczne, zagrożenia dla prywatności i wpływ technologii na społeczeństwo. Dyskusja nad strategiami odpowiedzialnego i inkluzyjnego rozwoju i przyjęcia technologii.
 • Innowacja Disruptive i Przedsiębiorczość: Badanie trendów dotyczących innowacji disruptywnych i kluczowej roli startupów w kształtowaniu cyfrowej przyszłości. Czerpanie wiedzy od udanych założycieli startupów i ekspertów branżowych dotyczących tworzenia innowacji, zdobywania finansowania i prowadzenia przedsięwzięć przedsiębiorczych w erze cyfrowej.

Industry 5.0

 • Jak możemy osiągnąć zrównoważony rozwój w przemyśle, zachowując jednocześnie czynnik ludzki?: Eksploracja połączenia technologicznego postępu z ludzkimi wartościami i potrzebami w przemyśle. Jak możemy wprowadzać innowacje, nie tracąc z oczu ludzkiego aspektu pracy, i jakie korzyści może to przynieść zarówno pracodawcom, jak i pracownikom?
 • Jak technologie takie jak internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja, robotyka i big data przyczyniają się do transformacji procesów produkcyjnych?: Analiza wpływu kluczowych technologii na kształtowanie nowoczesnych procesów produkcyjnych. Jak integracja tych technologii może przyspieszyć produkcję, zwiększyć jakość produktów i usprawnić operacje?
 • Interakcja człowiek-maszyna: Jak technologie takie jak rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR) mogą wspierać pracowników w wykonywaniu zadań, szkoleniu i rozwiązywaniu problemów? Omówienie potencjału AR i VR w poprawie jakości pracy pracowników. Jak te technologie mogą pomóc w szkoleniach, symulacjach i w codziennych zadaniach, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i produktywność?
 • Jak Przemysł 5.0 może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju przemysłowego, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne?: Zastanowienie się nad możliwościami, jakie Przemysł 5.0 może przynieść w kontekście zrównoważonego rozwoju. Jak technologie i innowacje mogą wpłynąć na zmniejszenie wpływu przemysłu na środowisko oraz jak mogą przyczynić się do społecznej i ekonomicznej korzyści?
 • Jakie innowacje i strategie można wdrożyć, aby zmniejszyć zużycie zasobów, energii i emisję gazów cieplarnianych w sektorze przemysłowym?: Przedstawienie zaawansowanych technologii i strategii operacyjnych służących do minimalizowania zużycia zasobów. Jak innowacje w dziedzinie energii i surowców mogą prowadzić do bardziej efektywnej i zrównoważonej produkcji?
 • Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych w Przemyśle 5.0. Jak możemy zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa dla infrastruktury przemysłowej, sieci komunikacyjnych i danych przemysłowych?: Głębokie zrozumienie ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem w nowoczesnym przemyśle. Jakie strategie i technologie mogą być stosowane, aby chronić kluczowe aktywa i infrastrukturę przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem?
 • Jakie umiejętności i kompetencje są potrzebne w erze Przemysłu 5.0 i jak możemy wspierać rozwój kapitału ludzkiego w tym kontekście?: Analiza wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych dla pracowników w erze Przemysłu 5.0. Jakie są kluczowe zdolności, które pracodawcy będą poszukiwać, i jakie strategie mogą być stosowane, aby wspierać ciągłe kształcenie i rozwój pracowników?
 • Adaptacja pracowników w erze Przemysłu 5.0: Jakie są główne wyzwania i możliwości?: Zbadanie, w jaki sposób rozwijające się technologie i metody produkcji wpływają na codzienne obowiązki i role pracowników. Jakie są kluczowe wyzwania związane z adaptacją pracowników do nowych narzędzi i technologii? W jaki sposób możemy pomóc pracownikom w przejściu przez tę transformację, jednocześnie wykorzystując ich doświadczenie i wiedzę? Jakie szkolenia i wsparcie będą niezbędne, aby zapewnić płynną adaptację i zwiększyć zaangażowanie pracowników w nowej erze przemysłowej?

Defence & Cybersecurity

 • Strategie i najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa: Eksploracja skutecznych strategii i najlepszych praktyk w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, wrażliwych danych i bezpieczeństwa narodowego. Dyskusja na temat znaczenia działań proaktywnych, takich jak ocena ryzyka, reagowanie na incydenty.
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w obronie i cyberbezpieczeństwie: Analiza zastosowań i konsekwencji sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w obronie i cyberbezpieczeństwie.
 • Cyberodporność i reagowanie na incydenty: Eksploracja strategii cyberodporności mających na celu minimalizację skutków incydentów cybernetycznych oraz zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji. Dyskusja na temat ram reagowania na incydenty, poszukiwania zagrożeń i analizy po incydencie w celu ciągłego doskonalenia.
 • Międzynarodowa współpraca w dziedzinie obrony i cyberbezpieczeństwa: Analiza znaczenia międzynarodowej współpracy, wymiany informacji i współdziałania w celu rozwiązania globalnych wyzwań związanych z obronnością i cyberbezpieczeństwem. Dyskusja na temat międzynarodowych porozumień, standardów i ram wspierających współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Prywatność i ochrona danych: Eksploracja regulacji dotyczących prywatności i środków ochrony danych w kontekście obrony i cyberbezpieczeństwa. Dyskusja na temat zgodności, szyfrowania i praktyk bezpiecznego przetwarzania danych.
 • Bezpieczeństwo w chmurze i IoT: Analiza wyzwań i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w chmurze i Internetu Rzeczy (IoT) w dziedzinie obrony i cyberbezpieczeństwa. Dyskusja na temat zabezpieczania infrastruktury chmurowej, urządzeń IoT i prywatności danych.
 • Przyszłe trendy w dziedzinie obrony i cyberbezpieczeństwa: Eksploracja nowych technologii i przyszłych trendów kształtujących krajobraz obrony i cyberbezpieczeństwa. Dyskusja na temat wpływu technologii takich jak komputery kwantowe, blockchain i 5G na strategie obrony i cyberbezpieczeństwa.

Green Economy

 • Zielona gospodarka: Zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki. Analiza konieczności przejścia na zielone rozwiązania jako odpowiedź na zmiany klimatyczne, wyczerpywanie zasobów i degradację środowiska.
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): Zrozumienie integracji aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych dla stworzenia bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.
 • Energia odnawialna i czyste technologie: Zbadanie potencjału odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna. Czyste technologie, obejmujące energooszczędne systemy, praktyki zielonego budownictwa i zrównoważone rozwiązania transportowe.
 • Gospodarka cyrkularna oraz efektywne zarządzanie zasobami: Zapoznanie się z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, które mają na celu minimalizację odpadów, promowanie recyklingu i optymalizację wykorzystania zasobów. Poznanie strategii projektowania zrównoważonych produktów, wdrażania cyrkulacyjnych łańcuchów dostaw i redukcji wpływu na środowisko.
 • Zrównoważone finanse i inwestycje: Analiza roli finansów i inwestycji w wspieraniu przejścia na zieloną gospodarkę. Dyskusja na temat zrównoważonych praktyk inwestycyjnych, zielonych obligacji, inwestowania w celu osiągnięcia efektu społecznego oraz integracji czynników środowiskowych i społecznych w podejmowaniu decyzji finansowych.
 • „Zielona” praca i umiejętności: Możliwości i wyzwania na rynku zielonego zatrudnienia. Omówienie umiejętności wymaganych w zielonej gospodarce, takich jak energia odnawialna, zrównoważone rolnictwo, projektowanie ekologiczne i zarządzanie środowiskowe.
 • Zrównoważone konsumpcja i produkcja: Przeanalizowanie znaczenia promowania zrównoważonych wzorców konsumpcji i odpowiedzialnych metod produkcji. Dyskusja na temat strategii redukcji odpadów, promowania ekologicznych produktów i wdrażania zrównoważonych praktyk biznesowych.
 • Adaptacja do zmian klimatu: Badanie roli zielonej gospodarki w ograniczaniu zmian klimatu poprzez strategie redukcji emisji i sekwestracji węgla. Omówienie działań adaptacyjnych mających na celu przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu dla społeczności, ekosystemów i infrastruktury.
 • Polityka i zarządzanie: Dyskusja na temat roli międzynarodowych porozumień, polityk krajowych i zaangażowania interesariuszy w promowaniu zrównoważonego rozwoju. ESG: Zrównoważona Wartość dla Społeczeństwa i Środowiska.

Energy

 • Transformacja energetyczna: Wnikliwe zbadanie globalnego przejścia na czystsze i bardziej zrównoważone źródła energii. Analiza strategii i inicjatyw mających na celu dekarbonizację sektora energetycznego, redukcję emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie zmian klimatu.
 • Technologie energii odnawialnej: Pełne zbadanie różnych technologii energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasa i geotermalna. Ocena ich potencjału, postępów technologicznych i integracji w mieszaninę energetyczną.
 • Energy storage i integracja sieci: Zbadanie rozwiązań do przechowywania energii, takich jak baterie, pompowane elektrownie wodne i sprężonego powietrza. Dyskusja na temat roli integracji sieci i technologii smart grid w skutecznym zrównoważeniu generacji energii odnawialnej i zapotrzebowania.
 • Wydajność energetyczna i zarządzanie popytem: Podkreślenie znaczenia działań na rzecz wydajności energetycznej w redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Omówienie technik zarządzania popytem, takich jak oszczędzanie energii, przesuwanie obciążeń i odpowiedź na zapotrzebowanie.
 • Polityka energetyczna i regulacje: Analiza roli polityki energetycznej i regulacji w kształtowaniu sektora energetycznego i promowaniu zrównoważonych praktyk. Omówienie ram politycznych, zachęt i regulacji służących wspieraniu wdrażania energii odnawialnej i przejścia energetycznego.
 • Zielone finansowanie: Analiza ekonomiki sektora energetycznego, w tym konkurencyjności kosztowej, trendów inwestycyjnych i mechanizmów finansowych. Dyskusja na temat innowacyjnych modeli finansowania i możliwości inwestycyjnych w energię odnawialną i czyste technologie.
 • Energia a zrównoważony rozwój: Badanie zależności między energią a celami zrównoważonego rozwoju, w tym likwidacją ubóstwa, edukacją i zdrowiem. Dyskusja na temat roli zrównoważonej energii w napędzaniu postępu społeczno-gospodarczego i osiąganiu bardziej zrównoważonej przyszłości.
 • Innowacje energetyczne i przyszłe trendy: Badanie nowych technologii i trendów kształtujących przyszłość sektora energetycznego. Dyskusja na temat innowacji w zakresie generacji, dystrybucji i użytkowania energii, w tym roli digitalizacji, technologii blockchain i sztucznej inteligencji.

Space

 • Przemysł kosmiczny jako katalizator innowacji technologicznych: Omówienie roli przemysłu kosmicznego jako źródła nowych technologii, które znajdują zastosowanie także w innych sektorach gospodarki. Przedstawienie przykładów technologii kosmicznych, takich jak teleskopy, satelity i sensory, które znalazły zastosowanie w sektorach ziemskich, takich jak telekomunikacja, nawigacja, monitoring środowiska i wiele innych.
 • Start-upy, przedsięwzięcia prywatne i inwestycje w przemyśle kosmicznym: Dyskusja na temat rosnącej roli start-upów kosmicznych oraz inwestycji prywatnych w rozwoju nowych technologii kosmicznych i usług kosmicznych. Dyskusja nad rolą sektora prywatnego i komercjalizacji w przestrzeni kosmicznej oraz związanych z tym wyzwań i korzyści.
 • Wyzwania regulacyjne i prawne w przemyśle kosmicznym: Omówienie aspektów prawnych związanych z eksploracją kosmiczną, w tym prawo kosmiczne, zasady odpowiedzialności i zabezpieczenia kosmicznych misji.
 • Przemysł kosmiczny a zrównoważony rozwój: Omówienie roli kosmicznej technologii i eksploracji kosmicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym monitorowania środowiska, dostępu do zasobów kosmicznych i innych aspektów. Dyskusja na temat zagrożeń i wyzwań związanych z zanieczyszczeniem przestrzeni kosmicznej, kosmicznymi odpadami i koniecznością ochrony kosmicznego środowiska.
 • Kosmiczna gospodarka i handel międzynarodowy: Analiza międzynarodowych relacji handlowych i współpracy w dziedzinie kosmicznej, w tym wpływu geopolitycznego na przemysł kosmiczny.

Urban Next

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji, internetu rzeczy (IoT) i analizy danych w miejskich inicjatywach: Jak technologie takie jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy (IoT) i analiza danych są wykorzystywane w celu optymalizacji infrastruktury miejskiej i poprawy jakości życia mieszkańców.
 • Innowacje w transporcie publicznym, elektromobilności i inteligentnej logistyce: Przedstawienie najnowszych rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego, elektromobilności, dzielenia się pojazdami i inteligentnej logistyce, które pomagają w tworzeniu zrównoważonej i efektywnej mobilności miejskiej.
 • Strategie adaptacyjne i infrastrukturalne w walce z wyzwaniami klimatycznymi: Jak miasta mogą wdrażać strategie adaptacyjne i rozwijać infrastrukturę, aby zminimalizować ryzyko związanе z klimatycznymi zmianami i katastrofami.
 • Budowanie odporności na kryzysy miejskie: Analiza strategii i rozwiązań, które pozwalają miastom budować odporność na różne kryzysy, takie jak pandemie i wyzwania społeczne.
 • Finansowanie innowacji miejskich: Analiza modeli finansowania projektów miejskich. Partnerstwa publiczno-prywatne w rozwoju miast oraz inwestycje venture capital w technologiach miejskich.
 • Partycypacja mieszkańców: Rozwój narzędzi do partycypacji społecznej w życiu miejskim. Crowdsourcing w rozwiązywaniu problemów miejskich, tworzenie społeczności miejskich.

Global Economy & Banking

 • Transformacja i odporność sektora bankowego: Badanie, w jaki sposób banki przekształcają swoje operacje, modele biznesowe i doświadczenia klientów w odpowiedzi na cyfrową transformację i zmieniające się oczekiwania konsumentów. Omówienie strategii odporności w obliczu kryzysów finansowych i niepewności gospodarczej.
 • Perspektywy globalnej gospodarki: Przegląd obecnej sytuacji światowej gospodarki, w tym prognozy wzrostu, dynamika handlu, tendencje inflacyjne oraz czynniki wpływające na stabilność ekonomiczną.
 • Ryzyka geopolityczne i relacje handlowe: Analiza ryzyk geopolitycznych, napięć handlowych i ich wpływu na międzynarodowy handel i rynki finansowe. Dyskusja na temat strategii zarządzania ryzykiem związanym z niepewnościami geopolitycznymi.
 • Ożywienie gospodarcze: Ocena ożywienia globalnej gospodarki po pandemii COVID-19, w tym jego wpływ na różne regiony oraz czynniki takie jak wojna na Ukrainie. Badanie strategii wspierających zrównoważony wzrost i odporność.
 • Rynki wschodzące i możliwości inwestycyjne: Skupienie na gospodarkach wschodzących i potencjale inwestycyjnym w różnych regionach. Dyskusja na temat czynników wpływających na wzrost w krajach wschodzących i możliwości dla zagranicznych inwestorów.

Financial Tech

 • Trendy i innowacje w technologiach finansowych: Dyskusja na temat najnowszych trendów i innowacji w branży FinTech.
 • Sztuczna Inteligencja i uczenie maszynowe: Wpływ AI i uczenia maszynowego na sektor finansowy. Wykorzystywane technologii do wykrywania oszustw, scoringu kredytowego, zarządzania inwestycjami i innych usług finansowych.
 • Cyberbezpieczeństwo: Rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa w ochronie wrażliwych danych finansowych i zabezpieczeniu przed zagrożeniami cybernetycznymi.
 • Analityka danych i Big Data: Wykorzystanie analityki danych i Big Data w procesach podejmowania decyzji finansowych, zarządzaniu ryzykiem i poznawaniu potrzeb klientów.
 • Budowanie organizacji cyfrowych: Transformacja cyfrowa, znaczenie digitalizacji w poprawianiu efektywności operacyjnej, zaangażowania klientów i procesów decyzyjnych.
 • Strategie cyfrowe skoncentrowane na konsumencie: Znaczenie strategii koncentrujących się na konsumencie w projektowaniu cyfrowych produktów i usług finansowych. Sposoby wykorzystania analityki danych i opinii użytkowników do tworzenia innowacyjnych produktowów i poprawy doświadczeń konsumenta.
 • Embedded Finance: Koncepcja Embedded Finance – jak dzięki interfejsom API i partnerstwom przedsiębiorstwa mogą oferować produkty i usługi finansowe, takie jak płatności, kredyty i ubezpieczenia, aby zwiększyć doświadczenie klienta i generować dodatkowe źródła przychodów.
 • Współpraca międzynarodowa: Potencjał współpracy transgranicznej i partnerstw w globalnym krajobrazie cyfrowych finansów. Wyzwania i możliwości związane z tworzeniem powiązanych ekosystemów cyfrowych finansów na międzynarodowym poziomie.

Digital Commerce

 • Trendy i innowacje w e-commerce: Omówienie najnowszych trendów w e-commerce, w tym nowych technologii, zachowań klientów i nowych modeli biznesowych. Dyskusja na temat innowacji takich jak personalizacja oparta na sztucznej inteligencji, voice commerce, doświadczenia zakupowe z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 • Omnichannel w handlu: Omówienie strategii integrujących kanały online i offline w celu stworzenia spójnego doświadczenia zakupowego dla klientów. Zaprezentowanie sposobów wykorzystania danych i analiz w optymalizacji podejścia omnichannel.
 • Doświadczenie i zaangażowanie klienta: Skupienie na sposobach poprawy doświadczenia klienta na każdym etapie, począwszy od projektowania strony internetowej i interfejsu użytkownika, aż po wsparcie klienta i kontakty po zakupowe. Dzielenie się najlepszymi praktykami budowania silnych relacji i lojalności klientów.
 • Rozwiązania płatnicze i bezpieczeństwo: Omówienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii płatniczych, w tym płatności mobilne, portfele cyfrowe i opcje bezkontaktowe. Podkreślenie znaczenia zapewnienia bezpiecznych transakcji i ochrony danych klientów.
 • Łańcuch dostaw i logistyka: Dyskusja na temat wyzwań i możliwości zarządzania łańcuchem dostaw, w tym optymalizacji stanów magazynowych, rozwiązań dostawy ostatniej mili oraz praktyk zrównoważonego rozwoju. Omówienie wpływu zakłóceń, takich jak pandemie i klęski żywiołowe, na łańcuchy dostaw.
 • Analityka danych i AI w handlu: Zbadanie, jak firmy handlowe mogą wykorzystać duże zbiory danych i sztuczną inteligencję, aby uzyskać cenne informacje, optymalizować ceny, poprawić zarządzanie zapasami i przewidywać zachowanie klientów.
 • Zrównoważony rozwój i etyczne praktyki: Poruszenie kwestii coraz większego znaczenia zrównoważonego rozwoju i etycznych rozważań w handlu. Dyskusja na temat wdrażania przyjaznych dla środowiska praktyk i wspierania odpowiedzialności społecznej w odpowiedzi na wymagania klientów.
 • E-commerce międzynarodowe i handel transgraniczny: Przedstawienie wskazówek dotyczących ekspansji e-commerce na międzynarodowe rynki, radzenia sobie z regulacjami transgranicznymi i pokonywania różnic kulturowych.
 • Cyberbezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom: Badanie znaczenia środków cyberbezpieczeństwa w celu ochrony zarówno firm, jak i klientów przed potencjalnymi naruszeniami danych i oszustwami.

Eastern Europe

 • Ukraina na drodze do NATO
 • Perspektywy zmiany politycznej w Białorusi
 • Czy możliwa jest zmiana na Kremlu?
 • Ukraina, Białoruś, Polska – wspólny interes
 • Polska, Ukraina – wyzwoleni z przeszłości

Health

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji, analizy danych i telemedycyny w kształtowaniu przyszłości opieki zdrowotnej: W dobie cyfryzacji, sztuczna inteligencja, analiza danych oraz telemedycyna mają ogromny potencjał w przekształcaniu opieki zdrowotnej. Wykorzystując te narzędzia, możemy osiągnąć bardziej precyzyjną diagnozę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb terapię oraz lepszą edukację pacjentów. Problemem jest jednak odpowiednia integracja tych narzędzi, zrozumienie ich potencjalnych ograniczeń oraz związane z nimi kwestie etyczne i prywatności.
 • Inteligentne przetwarzanie danych medycznych: Ze zbieraniem i analizowaniem ogromnych ilości danych medycznych wiążą się ogromne możliwości, takie jak wczesne wykrywanie chorób czy personalizacja leczenia. Jednak musimy również rozważyć wyzwania związane z przechowywaniem, bezpieczeństwem i interpretacją tych danych.
 • Przełomowe technologie w erze cyfrowego zdrowia: Postępująca cyfryzajca opieki zdrowotnej obiecuje lepsze leczenie i diagnozowanie. Niemniej jednak wiąże się z nią konieczność ciągłego kształcenia personelu medycznego, dostosowywania infrastruktury oraz zastanowienia nad etyką stosowania nowych technologii.
 • Postępy w farmacji i ich wpływ na przyspieszenie wprowadzania innowacyjnych leków na rynek: Przyspieszenie procesów badawczo-rozwojowych może skutkować wprowadzeniem na rynek skuteczniejszych i bardziej bezpiecznych leków. Ale jak równoważyć prędkość innowacji z potrzebą gruntownych badań klinicznych?
 • Kluczowe czynniki sukcesu w innowacjach medycznych: Innowacje są niezbędne dla postępu w medycynie, ale wprowadzenie zmian wymaga przemyślanej strategii, zaangażowania zespołu i odpowiednich zasobów. Jakie bariery najczęściej hamują innowacje w opiece zdrowotnej i jak je pokonać?
 • Strategie i narzędzia do optymalizacji działań w placówkach zdrowotnych: Usprawnienie operacji w placówkach medycznych może prowadzić do lepszego wykorzystania zasobów i wyższej jakości opieki. Musimy jednak zastanowić się, jakie narzędzia i strategie będą najbardziej efektywne w różnych środowiskach medycznych.
 • Doskonalenie komunikacji pacjent-lekarz w erze cyfrowej: Komunikacja stanowi podstawę skutecznej opieki medycznej. Choć technologie mogą ułatwić wymianę informacji, kluczem jest zachowanie ludzkiego wymiaru w interakcjach pomiędzy lekarzami a pacjentami.
 • Standardy i praktyki w zarządzaniu jakością w opiece zdrowotnej: Wysoka jakość opieki zdrowotnej jest priorytetem, ale jak najlepiej mierzyć i zarządzać jakością w dynamicznym środowisku medycznym?
 • Humanizacja w medycynie: Współczesna medycyna opiera się na zaawansowanej technologii, ale sercem dobrej opieki jest empatyczne podejście do pacjenta. Jak zachować równowagę między techniką a ludzkim aspektem w leczeniu?

Mental Health & Wellbeing

 • Rola społeczności i połączeń interpersonalnych w zdrowiu psychicznym: Człowiek jest istotą społeczną, a jakość i głębokość jego relacji z innymi mają bezpośredni wpływ na jego samopoczucie i zdrowie psychiczne. Jakie są korzyści płynące z silnych więzi społecznych? Jakie ryzyko niesie za sobą izolacja? Jak budować zdrowe relacje w szybko zmieniającym się świecie?
 • Wypalenie zawodowe: objawy, przyczyny i strategie zaradcze: W epoce ciągłej dostępności i zwiększających się nacisków w miejscu pracy, wypalenie zawodowe stało się powszechnym problemem. Omówienie objawów, czynników ryzyka oraz technik, które pomagają w prewencji i radzeniu sobie z tym zjawiskiem.
 • Halucynogeny w terapii: potencjał i wyzwania: Coraz więcej badań wskazuje na potencjalne korzyści z użycia halucynogenów w terapii niektórych schorzeń psychicznych. Przegląd aktualnych badań, korzyści, ryzyk oraz wyzwań związanych z włączaniem tych substancji do praktyki klinicznej.
 • Wellbeing w miejscu pracy: Jak kreować zdrowe i produktywne środowisko zawodowe: Wraz z rosnącym zrozumieniem znaczenia zdrowia psychicznego, coraz większy nacisk kładzie się na tworzenie środowisk pracy, które wspierają dobrostan pracowników. Omówienie najlepszych praktyk, strategii i narzędzi służących promocji wellbeing w miejscu pracy, a także analiza korzyści biznesowych płynących z troski o zdrowie psychiczne zespołu.
 • Sztuczna inteligencja a zdrowie psychiczne: Wyzwania i możliwości: Sztuczna inteligencja już teraz odgrywa kluczową rolę w wielu aspektach naszego życia, w tym w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych. Jakie są potencjalne korzyści i ryzyka związane z wdrażaniem AI w dziedzinie zdrowia psychicznego? Omówienie nowoczesnych narzędzi, aplikacji i platform bazujących na AI, które mają na celu wspieranie zdrowia psychicznego oraz analiza etycznych dylematów związanych z ich użyciem
 • Relacje rówieśnicze i przemoc w szkole: Wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży: Relacje z rówieśnikami odgrywają kluczową rolę w rozwoju psychicznym i społecznym dzieci oraz młodzieży. Negatywne interakcje, takie jak prześladowania czy przemoc rówieśnicza, mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Omówienie mechanizmów powstawania konfliktów w środowisku szkolnym, ich skutków oraz strategii prewencji i interwencji. Jak szkoły, rodzice i społeczność mogą współpracować, aby tworzyć środowisko bezpieczne i wspierające dla wszystkich uczniów?
 • Dostęp do usług zdrowia psychicznego: Bariery i rozwiązania: Pomimo rosnącej świadomości problemów zdrowia psychicznego, wiele osób wciąż napotyka znaczące bariery w uzyskiwaniu potrzebnej opieki. Ten temat bada różne wyzwania stojące przed różnymi grupami ludności w poszukiwaniu usług zdrowia psychicznego, od barier socjoekonomicznych po kulturowe stygmaty. Ponadto zagłębia się w potencjalne rozwiązania i strategie poprawy dostępności, kładąc nacisk na wspólne działania rządów, dostawców opieki zdrowotnej i społeczności.

Future Societies

 • Zmiany demograficzne: Jak demograficzne zmiany, takie jak starzenie się społeczeństw czy migracje, wpływają na struktury społeczne i systemy edukacyjne?
 • Zrównoważony rozwój społeczeństw: Jak zapewnić harmonię między rozwojem społeczno-gospodarczym a ochroną środowiska naturalnego? W jaki sposób innowacje technologiczne, ekonomia ekologiczna oraz zmiany w stylu życia mogą wspierać tworzenie społeczeństw, które są zarówno ekonomicznie dynamiczne, jak i ekologicznie zrównoważone?
 • Geopolityka a przyszłość społeczeństw: Analiza wpływu zmian geopolitycznych na rozwój i stabilność społeczeństw na całym świecie. Analiza współpracy międzynarodowej w kontekście radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak pandemie, zmiany klimatu czy inne kluczowe zagrożenia.
 • Sztuczna inteligencja a transformacje współczesnego społeczeństwa: Jak rozwój sztucznej inteligencji zmienia codzienne życie społeczeństw, w tym w obszarach takich jak praca, edukacja, służba zdrowia, komunikacja i inne.

Women Empowerment

 • Fair to Women: przełamując bariery i kształtując przyszłość: Kluczowe wyzwania, z jakimi borykają się kobiety we współczesnym świecie oraz sposoby przełamywania tych barier w różnych sektorach społeczeństwa. Od nierówności w sferze biznesu, przez braki w dostępie do edukacji, aż po stereotypy kulturowe hamujące rozwój kobiet
 • Siła kobiecego przywództwa: Jak kobiety kształtują współczesny świat biznesu: Zagłębimy się w unikalne cechy kobiecego przywództwa, które stają się kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu. Przyjrzymy się, w jaki sposób kobiece podejście do podejmowania decyzji, empatii i komunikacji wpływa na organizacje, kierując je ku innowacjom i długotrwałym zmianom.
 • Przerywając stereotypy: Wyzwania i sukcesy w przeciwstawianiu się tradycyjnym rolom płci: Stereotypy dotyczące płci od dawna wpływają na nasze społeczności. Omówimy, jak jednostki w różnych kulturach wyzwalały się od tych tradycyjnych ról, jakie wyzwania napotkały po drodze i jakie sukcesy odniosły.
 • Technologia jako narzędzie wzmacniania kobiet: Jak nowoczesne rozwiązania wspierają emancypację: W dzisiejszym świecie technologia odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. Zbadamy, jak różnorodne technologiczne narzędzia – od aplikacji po platformy edukacyjne – mogą być wykorzystywane do wzmacniania pozycji kobiet, promowania ich praw i otwierania drzwi do nowych możliwości.
 • Kobieca siła w przedsiębiorczości: Historie sukcesu i inspiracja dla przyszłych liderów: Inspirujące historie kobiecych przedsiębiorców, jak przekształciły one wyzwania w sukcesy oraz jak wsparcie kobiet w biznesie może prowadzić do globalnego rozwoju gospodarczego. Jakie cechy i umiejętności pomogły im wyróżnić się na tle konkurencji?
 • Relacje międzypłciowe: współpraca czy rywalizacja?: Jak kobiety i mężczyźni mogą wspólnie działać na rzecz równości płci, tworząc relacje oparte na wzajemnym szacunku, współpracy i przekształcaniu tradycyjnych ról w społeczeństwie a także jakie jest znaczenie komunikacji w relacjach międzypłciowych: jak słuchanie i wzajemne zrozumienie mogą prowadzić do harmonijnych relacji.
 • Wzmacnianie męskich sojuszników w dążeniu do równości płci: Jak angażować mężczyzn w walkę o równouprawnienie: Jak edukować i angażować mężczyzn w działania na rzecz kobiet, podnosząc świadomość problemów i poszukiwanie wspólnych rozwiązań oraz jak mężczyźni mogą być aktywnymi uczestnikami w ruchu na rzecz równości płci. Jak włączyć mężczyzn w dialog: metody i techniki skutecznej komunikacji na temat równości płci

Leadership

 • Przywództwo w erze technologii: Jak technologiczne innowacje wpływają na sposób, w jaki kierujemy organizacjami i jak mogą inspirować ludzi do osiągania sukcesów? Jak liderzy mogą rozwijać swoje umiejętności związane z sztuczną inteligencją? Jakie są kluczowe kompetencje i umiejętności potrzebne liderom w erze AI?
 • Przywództwo zrównoważone: Jak można integrować cele biznesowe z ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością, aby tworzyć długoterminową wartość?
 • Przywództwo w dobie zmian: Jak radzić sobie z szybkimi zmianami i niepewnością w dzisiejszym środowisku biznesowym? Jak być elastycznym i adaptacyjnym liderem? Jak rozwój sztucznej inteligencji wpływa na role i umiejętności liderów? Jakie są nowe wyzwania i możliwości związane z przywództwem w erze AI?
 • Przywództwo oparte na wartościach: Jakie są kluczowe wartości i etyczne zasady, które powinny kierować liderami? Jak integrować te wartości w podejmowaniu decyzji i budowaniu kultury organizacyjnej? Jak liderzy mogą przyjąć odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z używania sztucznej inteligencji? Jakie są wyzwania związane z transparentnością, uczciwością i odpowiedzialnością w kontekście AI?
 • Przywództwo w erze zdalnej pracy: Jak dostosować swoje umiejętności przywódcze do pracy na odległość? Jak budować zaufanie i efektywną komunikację w zespołach rozproszonych?
 • Przywództwo w branżach zdominowanych przez sztuczną inteligencję: Jakie są specyficzne umiejętności i kompetencje liderów w branżach, gdzie AI odgrywa coraz większą rolę? Jak zarządzać projektami związanymi z wdrażaniem sztucznej inteligencji? Jakie są najlepsze praktyki dotyczące zarządzania projektami AI i skutecznego wykorzystania potencjału tej technologii?

Marketing & Digital Consumers

 • Generatywne algorytmy AI w marketingu i biznesie – krajobraz po burzy. Miesiąc miodowy marketingu i biznesu z AI się skończył. Jak to w życiu często bywa, przyszedł czas weryfikacji rozgrzewających wyobraźnię obietnic przez ostygłą rzeczywistość. Co naprawdę zostało z rewolucyjnych zmian, jakie miała przynieść AI w biznesie? Czy świat narzędzi AI okazał się naprawdę takie ready-to-use, jak zdawało się parę miesięcy temu? Czy AI naprawdę wpływa na strukturę zatrudnienia i kompetencje pracowników? Czy transformuje tak szybko i istotnie biznes jak wieszczono?
 • Przyszłość marketingu cyfrowego bez ciasteczek. Nieumiarkowanie w konsumpcji przez marketing „3rd party cookies” doprowadziło do ich końca. Jaka jest przyszłość reklamy i sprzedaży w sieci bez ciasteczek? Czy polskie firmy są świadome i gotowe do zmian? Czy czeka nas rewizja podejścia biznesu do danych użytkowników cyfrowych produktów i usług?
 • Zero-knowledge Proof tech – czy żeby się ze sobą komunikować i handlować w sieci potrzebujemy się znać i sobie ufać? Czy istnieje alternatywa dla centralnych ośrodków potwierdzających naszą tożsamość? Jak w sieci pełnej Cyfrowych Tożsamości rozróżnić kto jest człowiekiem, a kto algorytmem?
 • Neo Nihiliści kontra zwolennicy zrównoważonej przyszłości. Widoczne gołym okiem zmiany klimatyczne, niektórych motywują do podejmowania bardziej odpowiedzialnych wyborów zakupowych i wywierania presji na biznes, żeby przyśpieszył swoją transformację ekologiczną. Dla innych są dowodem, że jest już za późno, nic nie da się już zrobić, pozostaje nam odebrać od życia wszystko co najlepsze ma do zaoferowania. Która z tych sił zdominuje wybory konsumenckie przyszłych klientów? Czy da się w powyższym świetle łączyć przyjemne z pożytecznym?
 • Big Data w marketingu. Jak wykorzystywać Big Data bo tworzyć innowacyjne projekty służące ludziom i marce?
 • Konsumenci przyszłości – osoby z niepełnosprawnościami. Jeden na sześciu mieszkańców Ziemii jest osobą z jakimś typem niepełnosprawności (czasami nie będącej konsekwencją choroby czy wypadku, ale np. wieku). Wartość usług i produktów dla nich rośnie na świecie 7% rocznie. Nowoczesne technologie oferują im większą inkluzywność, pracując lepiej niż wcześniej nad rzecz poprawy komfortu ich życia. Czy polskie firmy widzą w tej grupie wartościowego klienta? Jak (nie)dojrzały jest rodzimy rynek? Co robi biznes dla konsumentów, o których niektórzy mówią, że wraz z Pokoleniem Silver będą ważniejszym klientem przyszłości niż Pokolenie Z?
 • Największy influencer na świecie – Natura. W czasach globalnych zmian klimatycznych, największy wpływ na wybory zakupowe milionów klientów na świecie nie ma jakaś osobowość z Social Media tylko… pogoda. Jeszcze do niedawna miała znaczenie tylko dla wybranych kategorii biznesowych bezpośrednio

Sports & Tourism Marketing

Culture

 • Nowe technologie i inwestowanie w sztukę: Jak nowe technologie, takie jak blockchain i sztuczna inteligencja, wpływają na inwestowanie w sztukę? Jakie są korzyści i niebezpieczeństwa przy korzystaniu z technologii w dziedzinie handlu, autentyczności i zarządzania kolekcjami sztuki?
 • Cyfrowa rewolucja w sztuce i sztuka generatywna: Jak technologia cyfrowa wpływa na produkcję, dystrybucję i odbiór sztuki? Jakie nowe narzędzia i platformy służą artystom do eksperymentowania i tworzenia nowych form wyrazu? Jak AI wpływa na interakcje między widzem a dziełem sztuki?
 • Kultura w erze algorytmów: Jak algorytmy AI wpływają na produkcję i konsumpcję kultury? Jakie są wyzwania związane z personalizacją i filtrowaniem treści kulturalnych przy użyciu AI? Jak można zapewnić równy dostęp do sztuki i kultury dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich tła społecznego, kulturowego? Jakie są konsekwencje dla dywersyfikacji i dostępu do różnorodnych form kultury?
 • Prawa autorskie w erze AI: Jakie są wyzwania związane z bezpieczeństwem i ochroną własności intelektualnej w erze cyfrowej? Analiza złożoności sytuacji, które powstają w kontekście generowania, reprodukcji i udostępniania dzieł sztuki tworzonych przy użyciu algorytmów AI. Zgłębienie kwestii prawnych i poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią odpowiednią ochronę dla twórców i zachowanie równowagi między innowacjami technologicznymi a prawami autorskimi w erze AI.
 • Rynek sztuki w kontekście globalnym: Jak globalizacja wpływa na kulturę, rynek sztuki i inwestowanie w sztukę? Jakie są różnice między różnymi rynkami sztuki na świecie i jak zrozumieć różnice kulturowe i regionalne w kontekście inwestycji w sztukę? Jakie są możliwości inwestycyjne na rozwijających się rynkach sztuki?
 • Zrównoważony rozwój w sektorze kultury: Jak sektor kultury może przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju? Jakie są przykłady projektów artystycznych i kulturalnych, które angażują się w ochronę środowiska, społeczną sprawiedliwość i etyczną produkcję?

Startups

 • Odpowiedź startupów na potrzebę inkluzywności: Startupy skupione na tworzeniu rozwiązań wspierających inkluzywność angażują się w udostępnianie technologii, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, a także dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby zwiększyć świadomość społeczną na ten temat.
 • Różnorodność i równość w funduszach VC: W ostatnich latach obserwuje się wzrost inicjatyw i programów mających na celu promowanie różnorodności i równości w funduszach kapitałowych oraz wspieranie kobiet w sektorze VC. Obecność kobiet w VC staje się coraz ważniejsza dla tworzenia równych szans i zwiększenia różnorodności perspektyw inwestycyjnych.
 • Startupy a wojna: Startupy angażują się w działania humanitarne oraz operacje wojenne, wykorzystując technologie, aby poprawić sytuację na terenach dotkniętych konfliktami. Tworzą innowacyjne rozwiązania mające na celu pomaganie w sytuacjach kryzysowych i wojennych.
 • AI w ekosystemie startupów: Startupy wykorzystujące sztuczną inteligencję i narzędzia takie jak Chat GPT stają się coraz bardziej powszechne w ekosystemie startupowym, umożliwiając rozwój innowacyjnych rozwiązań opartych na inteligencji maszynowej. Przedsiębiorstwa startupowe wykorzystujące rozwiązania oparte na AI mają potencjał do rewolucjonizacji różnych branż, w tym obszarów takich jak komunikacja, obsługa klienta, analiza danych i wiele innych.
 • Spowolnienie gospodarcze w branży technologicznej rynku zagranicznego, a polski rynek startupów: Spowolnienie technologicznego rynku zagranicznego może mieć wpływ na polski rynek startupów, ograniczając dostęp do inwestycji zagranicznych i możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw startowych. Polskie startupy mogą napotykać trudności w ekspansji na rynki zagraniczne z powodu ograniczeń spowodowanych spowolnieniem gospodarczym poza granicami kraju.
 • Strategia ESG w ekosystemie startupowym: Wśród startupów i funduszy venture capital coraz większą rolę odgrywa strategia ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz zrównoważone praktyki biznesowe. Wzrasta świadomość społeczna i inwestorska dotycząca wpływu społecznego i środowiskowego startupów. Startupy i fundusze VC, które skupiają się na strategii ESG, starają się równoważyć cele finansowe z celami społecznymi i środowiskowymi, dążąc do tworzenia pozytywnych zmian w społeczeństwie i ochrony środowiska naturalnego.
 • Corporate-Startup Collaborations: Obecnie obserwuje się wzrost corporate venture capital, programów akceleracyjnych i współpracy pomiędzy startupami a już ugruntowanymi korporacjami. Taka współpraca może przynieść startupom dostęp do wiedzy, zasobów i doświadczenia korporacji, podczas gdy korporacje mogą zyskać na innowacyjności i elastyczności startupów. Jednakże, istnieją wyzwania związane z różnicami w kulturach organizacyjnych, podejściach do ryzyka i decyzjach, które należy uwzględnić, aby osiągnąć sukces w takiej współpracy.
 • Regulacje prawne startupów: Rozwój startupów często napotyka na wyzwania regulacyjne, takie jak przepisy dotyczące branży technologicznej, ochrony danych czy finansowania. Kluczowe jest znalezienie odpowiedniego balansu, który umożliwia rozwój startupów, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo, przejrzystość i uczciwość w działaniu tych przedsiębiorstw.

Design Manifesto

DESIGN MANIFESTO vol. 2 – kontynuacja pierwszego na polskim rynku manifestu poświęconego tematyce projektowania. Manifest składa się 6 haseł: ODWAGA, WOLNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ, OCZY SZEROKO OTWARTE, ODUCZANIE. Dziś ogłaszamy, że… 2024 to rok ODPOWIEDZIALNOŚCI i INSPIRACJI. W tej ścieżce dowiesz się, jak dobrze zaprojektować biznes, korzystając z trendów i sygnałów zmian.  Dzięki nieoczywistym zestawieniom prelegentów i prelegentek z różnych dziedzin – biznesu, nauki, sztuki – poznasz biznesowe możliwości płynące z inspiracji otaczającą nas rzeczywistością.  Zyskasz narzędzia i motywację do wprowadzenia realnych zmian w swojej organizacji. Zadajemy pytania, podważamy status quo, bo realna zmiana wynika z poszukiwania, obserwacji i wyjścia ze swojej strefy komfortu. Poznaj dwa bloki tematyczne:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jak tworzyć biznes odpowiedzialny, który wykorzystuje nadprodukcję dóbr? Czy na każdym etapie pracy projektowej jesteśmy w stanie wyeliminować negatywny wpływ na środowisko naturalne? Czy CSR to jedynie część strategii organizacji? Jak cele biznesowe oprzeć na społecznej odpowiedzialności? Czy społeczna odpowiedzialność biznesu przyczynia się dobrostanu pracowników i pracowniczek? Jak radzić sobie z dynamiką czasów i dążyć do zrównoważonego przywództwa? Czy można stworzyć wartości organizacji w oparciu o CSR? Praktyczne pigułki narzędziowe do zaimplementowania w Twojej organizacji.

ZAINSPIRUJ SIĘ, mając OCZY SZEROKO OTWARTE Jak szukać nieoczywistych inspiracji i sygnałów zmian? Czy otoczenie ma wpływ na model biznesowy? Jak mieć oczy szeroko otwarte i dostrzegać sygnały zmian? Jak pracować z trendami w kontekście swojej organizacji, by ta stała się bardziej konkurencyjna i innowacyjna? Jak zaciera się granica pomiędzy światem biznesu, sztuki i nauk ścisłych? Czy każda organizacja powinna mieć zespół “zwiadowców”, dostrzegających zmiany i podważających status quo? I czy wyjście ze strefy komfortu jest konieczne? Narzędzia i pigułki wiedzy, które Cię zainspirują.

Modern State

 • Przyjazne i mądre państwo, które działa: edukacja, dobrostan i społeczeństwo. Przyjazne i mądre państwo. W takim chcemy żyć. Realizować plany. Kształcić się. Rozwijać firmy. Jak sprawić, aby państwo takie było? Potrzebujemy mądrych obywateli i mądrych polityk publicznych. Tylko tak możemy efektywnie i z myślą o przyszłych pokoleniach zagospodarować czas i przestrzeń, w której żyjemy. Nowoczesna i inkluzywna edukacja. Uczelnie, które wpisują się w realizację misji publicznej i strategii międzynarodowej. Państwo, które wspiera zdrowie psychiczne i dobrostan obywateli. Administracja publiczna współpracująca ze społeczeństwem obywatelskim. To tematy i obszary, od których można zacząć budując przyjazne i mądre państwo, w którym nauka, edukacja odnajduje swoje miejsce, a obywatele aktywnie uczestniczą w projektowaniu i realizacji polityk publicznych. Państwo, w którym poprzez mądre polityki publiczne wspierana jest przedsiębiorczość i wolność gospodarcza.
 • Edukacja jako polityka publiczna rozwijająca przedsiębiorczość: szkoły. Edukacja to warunek mądrego i przyjaznego państwa. Kształcenie rozwijające krytyczne i analityczne myślenie powinno być fundamentem edukacji od samych jej początków. Jaki wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorczego społeczeństwa ma dobrze przygotowana polityka publiczna w obszarze edukacji? Jakie powinny być szkoły, aby osoby uczące się w nich stawały się odpowiedzialnymi za siebie i innych, sprawczymi, obywatelami i tworzyły w przyszłości dobrze działające państwo?
 • Edukacja jako polityka publiczna rozwijająca przedsiębiorczość: uczelnie. Uczelnie to instytucje nauki i edukacji, które mają do wypełnienia ważną rolę społeczną – poprzez edukację, tworzenie nauki i sztuki, a także swoją działalność publiczną i współpracę z biznesem służą społeczeństwu. Ta istotna rola współczesnych uniwersytetów odpowiadających na potrzeby otoczenia i wpływających na zmiany, jakie w tym otoczeniu się dzieją wymaga wzmacniania i wsparcia polityką publiczna mądrego państwa, sprawiedliwie finansującego dostęp do wysokiej jakości kształcenia, wspierającego prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników w biznesie.
 • Zdrowie psychiczne jako polityka publiczna. Zdrowie psychiczne i dobrostan psychiczny to nie sprawa indywidualna. To temat coraz częściej podnoszony w kontekście działalności firm, które w ludziach je tworzących widzą największy kapitał. Wzmacnianie zdrowia psychicznego wymaga systemowych działań, abyśmy wspierali tych, którzy pomocy  potrzebują i budowali kompetencje tam, gdzie są one potrzebne. Najtańsze wsparcie to efektywne wsparcie. Aby takie było, potrzebna jest przemyślana polityka publiczna w obszarze zdrowia potraktowanego jako jeden z priorytetów.
 • Państwo prawa i społeczeństwo obywatelskie. Państwo praworządne wspierające obywateli, ich sprawczość, przedsiębiorczość, dające przestrzeń na realizację indywidualnych aspiracji, a jednocześnie sprawiedliwe. Państwo otwarte na współpracę międzynarodową i różnorodność kulturową. Jak tworzyć struktury takiego państwa, w którego centrum działania jest dobro obywateli? Jak obywatele mogą współtworzyć mądre, przyjazne im państwo, pozwalające realizować plany? Jak wspierać wolność gospodarczą i przedsiębiorczość? To pytania, na które warto odpowiedzieć, abyśmy mogli żyć w przyjaznym, mądrym, dobrze funkcjonującym państwie.

Dodaj do Kalendarza

Google · iCal · Outlook · Yahoo

Adres

ul. Stawki 3a/47
00-193 Warszawa
POLSKA
KRS:0000611651

Kontakt

Zapytania ogólne
Partnerzy
Media
Startupy / Technologie