Poznaj speakera - Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

Akademia Leona Koźmińskiego

Grzegorz Mazurek

Akademia Leona Koźmińskiego

BIO

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W trakcie studiów w AE uzyskał stypendium, które umożliwiło wyjazd na dwa lata do University of Tilburg, jednej z najlepszych europejskich szkół biznesu. Prof. Grzegorz Mazurek pracował tam m.in. jako asystent i uzyskał trzeci już tytuł magistra (Organization & Marketing). Po powrocie do Polski, w 2005 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w Szkole Głównej Handlowej. Praca dotyczyła dostosowań przedsiębiorstw notowanych na GPW do uwarunkowań „nowej gospodarki”.

Prof. Mazurek w Akademii Leona Koźmińskiego pracuje od września 2005 roku, w Katedrze Marketingu – najpierw jako starszy asystent, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 roku jako profesor tytularny. W 2017 roku ukończył program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. Prof. Grzegorz Mazurek we wrześniu 2020 roku objął funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na czteroletnią kadencję.

W okresie 2012-2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe oraz marketing uczelni.

Poza uczelnią piastuje również szereg innych funkcji, bezpośrednio związanych z działalnością Akademii.

Prof. Grzegorz Mazurek jest:

– członkiem Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju – organu doradczego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii;
– członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP;
– członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
– członkiem Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum;
– członkiem Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
– prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris.

W latach 2016-2018 wspierał również Ministra Cyfryzacji jako członek Rady ds. Cyfryzacji.