Poznaj speakera - Ziemowit Bagłajewski

Ziemowit Bagłajewski

Ziemowit Bagłajewski

Rzecznik Finansowy

Ziemowit Bagłajewski

Rzecznik Finansowy

  

BIO

Ziemowit jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. Pełni rolę Zastępcy Rzecznika Finansowego, od 2012 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego głównym zadaniem jako Zastępcy Rzecznika Finansowego jest inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych oraz informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa, zwłaszcza w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego oraz wykorzystania innowacyjnych technologii. Ziemowit Bagłajewski jest również ekspertem w obszarze organizacji i funkcjonowania rynku finansowego, a także regulacji prawnych tworzących otoczenie tego rynku. Jest przedstawicielem Rzecznika Finansowego jako stałego Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP.

Na co dzień nadzoruję w ramach prac biura Departament Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego, do którego zakresu działania należy ochrona klientów rynku bankowego i kapitałowego takich jak instytucje płatnicze, banki, instytucje finansowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne i instytucje pożyczkowe. Jak również departamentów Biura Rzecznika Finansowego, do których zakresu należy między innymi prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego.